ផ្សារទំនើប ស៊ីធីម៉ល

Fashion & Jewelry / Angkor Tep Group

Angkor Tep Group

Angkor Tep Company have been imported popular brand product:

  • Panther
  • Blue Shark
  • Carjesta
  • Lion

Each branch of Angkor Tep in cambodia:

1. CITY MALL
     Address     : First Floor in CITY Mall , Building EE1, Street 217, Sangkat Veal Vong, Khan 7makara, Phnom Penh.
     Telephone : 023 228 888
     Email           : angkortepcitymall@yahoo.com

 

2. Phsar Thmey
     Address     : No #51-53 Eo, Street 136, Sangkat Phsar Thmey III, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
     Telephone : 023 722 888
     Email           : angkortep.phsarthmey@yahoo.com

 

3. Kandal Province
     Address     : No #119 Ao, Street 103, Sangkat Takhmao, Takhmao City, Kandal Province.
     Telephone : 024 99 88 99
     Email           : angkortepkandal@yahoo.com

 

4. Kampong Cham Province
     Address     : No #43-45 Eo, Street Preah Ponhea Yat, Phum 13, Khom Kampong Cham, Srok Kampong Cham, Kampong Cham Province.
     Telephone : 042 944 999
     Email           : angkortepkampongcham@yahoo.com

 

5. Siem Reap Province
     Address     : No #46-47 Eo, Street Sivatha, Phum Mondul I, Sangkat Svay Dangkum, Srok Siem Reap, Siem Reap Province.
     Telephone : 092 995 996
     Email           : onestarpursat@yahoo.com

 

6.  Pursat Province
     Address     : No #18 A, Street No.1, Borey Te-O, Phum Peal nheak, Khum Phteas Prey, Pursat Province.
     Telephone : 016 222 571
     Email           : angkorteppursat@yahoo.com

 

7. Stung Treng Province
     Address     : No # 14, Phum Trapeng Pring, Sangkat Stung Treng, Stung Treng City, Stung Treng Province.
     Telephone : 012 910 209
     Email           : stungtreng9.99shop@yahoo.com

 

8. Ratanakiri Province
     Address     : Phum Aphphiwat, Sangkat Labanseak, Srok Banlung, Ratanakiri Province.
     Telephone : 012 889 366
     Email           : sorphea.clothesratanakiri@gmail.com


Find out partners